La Beautique

Shop

Verkoopsvoorwaarden & privacy

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1. ‘La Beautique’ is de commerciële benaming voor de online webshop van DE CLERCQ Chloë met Belgisch registratienr BE0698578855

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van La Beautique , zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.

1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door La Beautique worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van La Beautique worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door La Beautique ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5. De wet Verkopen op Afstand is enkel van toepassing op de aankopen via de online winkel van La Beautique.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van La Beautique zijn vrijblijvend en La Beautique behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door La Beautique. Dit zal via een bevestigingsmail vanuit La Beautique geschieden. La Beautique is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt La Beautique dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

2.3. Aanbiedingen van La Beautique gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeen gekomen.

3.2. De online winkel betaling kan plaatsvinden via PayPal, via kredietkaart (visa), via iDeal of via Bancontact. Na ontvangst van betaling wordt de bestelling toegezonden.

3.3. De kost van betaling wordt aan u doorberekend tenzij uitdrukkelijk vermeld staat dat deze diensten gratis aangeboden worden.

3.4. Ontbinding van de overeenkomst vindt automatisch plaats als het totaalbedrag niet binnen 7 dagen op voormelde bankrekening is bijgeschreven.

3.5. Verpakkings- en verzendkosten worden aan u doorberekend, tenzij uitdrukkelijk vermeld wordt dat deze diensten gratis aangeboden worden.

3.6. Er geldt geen minimum orderbedrag.

Artikel 4. Levering

4.1. De verzending van producten gebeurt steeds op risico van de koper. La Beautique  is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport.

4.2. Verzending van bestelde goederen gebeurt steeds zo snel mogelijk en geschiedt bijna altijd binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling (uitgesloten bedrijfsvakanties).

4.3. De door La Beautique opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

4.4. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal zo spoedig mogelijk aan de klant gemeld worden.

4.5. Mocht La Beautique om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal zij te allen tijde het vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.

4.6. La Beautique is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door La Beautique gedragen tenzij het verzenden in delen geschiedt op verzoek van de klant.

4.7. Bestellingen worden enkel aanvaard voor leveringen naar België, Nederland, Frankrijk, Duitsland.

Artikel 5. Omruilen en aansprakelijkheid

5.1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant La Beautique daarvan zo spoedig mogelijk in te lichten en in ieder geval binnen twee dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was.

5.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft La Beautique de keuze om de desbetreffende producten te laten retourneren en te vervangen door nieuwe producten of de factuurwaarde van de producten daarvan terug te storten op uw rekening na ontvangst van de retourzending.

5.3. Indien de aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen retour zenden aan het retouradres van La Beautique. Dit kan zonder opgaaf van reden, maar u dient ons wel schriftelijk of per mail hiervan op de hoogte te stellen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Retourkosten zijn ten koste van de klant.

Retouradres:

La Beautique

Brugse Steenweg 297

8000 Brugge

 BELGIË

5.4 Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terugkomen. Het aankoopbedrag van de producten wordt (na terug ontvangst bij La Beautique) binnen 7 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is.
5.5 Indien de producten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding zoals vermeld in artikel 5.3.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan La Beautique verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door La Beautique geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overeenkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en La Beautique, dan wel tussen  La Beautique en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en La Beautique, is La Beautique niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door La Beautique.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1. La Beautique houdt zich aan de GDPR regelgeving. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. La Beautique respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan La Beautique.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft La Beautique ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat La Beautique gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan La Beautique kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1. Indien u aan La Beautique opgave doet van een adres, is La Beautique gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan La Beautique schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2. Wanneer door La Beautique gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat La Beautique deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met La Beautique in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door La Beautique vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4. La Beautique is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

REGISTER

Vos données personnelles seront utilisées pour vous accompagner au cours de votre visite du site web, gérer l’accès à votre compte, et pour d’autres raisons décrites dans notre privacybeleid.